Klaver 4 Hovenier, gevestigd aan De Arend 48, 7905 BJ Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Arend 48, 7905 BJ Hoogeveen
+316 294 494 74
info@klaver4hovenier.nl
www.klaver4hovenier.nl

Patrick Meijer is de Functionaris gegevensbescherming van Klaver 4 Hovernier, Hij/Zijn is te bereiken via boven genoemde gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klaver 4 Hovenier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzocht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrollen te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om ze te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegeven hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klaver4hovenier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klaver 4 Hovenier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.
  • Klaver 4 Hovenier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier voor wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klaver 4 Hovenier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Her gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klaver 4 Hovenier) tussen zit.

Klaver 4 Hovenier bewaart uw persoonsgegevens nier langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar ivm wettelijke bewaartermijn Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klaver 4 Hovenier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare techniek die wij gebruiken

Gegevens die Klaver 4 Hovenier verzameld via de website worden gebruikt om de website te optimaliseren en deze zijn anoniem.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klaver 4 Hovenier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegeven of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klaver4hovenier.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek tot inzage mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone) de strook nummers onderaan het document), paspportnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Klaver 4 Hovenier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgen de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klaver 4 Hovenier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@klaver4hovenier.nl